Day 4 – Vampire Hygiene – Gotta keep ‘em clean, gotta keep ‘em shiny